Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Partners in High Performance ® per 7 oktober 2014

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft of anderszins een overeenkomst met Partners in High Performance is aangegaan.

2. Opdrachtnemer: Koopmans Coaching & Consultancy. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 57149135 en tevens handelend onder de handelsnaam Partners in High Performance®.

3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 3 Totstandkoming van opdrachten, offertes en aanbiedingen.
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om alle kosten gemaakt voor het uitbrengen van de offerte, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

2. Opdrachtgever dient strikte vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot de gegevens die door opdrachtnemer in de uitgebrachte offerte(s) zijn opgenomen.

3. De overeenkomst komt tot stand op de dag dat de offerte is ondertekend dan wel schriftelijk akkoord is bevonden door de opdrachtgever. Indien de werkzaamheden al eerder zijn gestart en er sprake is van een opdrachtbevestiging achteraf, wordt de mondelinge overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op de dag dat de (voorbereidende) werkzaamheden zijn begonnen. Ditzelfde is van toepassing op wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd om, ter haar beoordeling en zonder overleg met de opdrachtgever, niet wezenlijke veranderingen in de door haar te verrichten diensten aan te brengen indien zij dit noodzakelijk acht.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen aangaande de bedrijfsvoering van zijn organisatie(onderdeel).

2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien dit vooraf aan opdrachtgever is gecommuniceerd en opdrachtgever hiermee – impliciet of expliciet – akkoord is gegaan.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtgever en onder eigen verantwoordelijkheid gekwalificeerde derden in te schakelen. In geval van schade als gevolg van nalatigheid of opzet door deze derden kunnen deze aansprakelijk worden gesteld voor aantoonbare schade door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Nimmer echter zal opdrachtnemer voor deze aantoonbare schade aansprakelijk kunnen worden gesteld.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van een geschikte locatie voor trainingen, workshops en/of assessments. Locatiekosten, eventuele annuleringskosten, overnachtingskosten en reiskosten van deelnemer(s) en begeleider(s) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 Geheimhouding en rechten van intellectuele of Industriële eigendom
1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn, tenzij er een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking is, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.

2. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enige andere intellectuele eigendomsrechten op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, cursussen, trainingen, ontwikkeltrajecten, meetsystemen, trainingsmaterialen, ontwerpen, illustraties, programmatuur, etc. berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of haar licentiegevers.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen krijgt opdrachtgever met betrekking tot de in sub 2 van dit artikel genoemde zaken uitsluitend het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatieonderdeel waarop de opdracht betrekking heeft.

4. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst aan dat zij het auteursrecht, copyright en eigendomsrecht van opdrachtnemer erkennen en zich van iedere inbreuk daarop zullen onthouden.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de (inhoud van de) in sub 2 van dit artikel genoemde zaken te wijzigen of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.

 

Artikel 6 Honorarium, tariefstelling en doorlooptijden
1. Het honorarium van opdrachtnemer is gebaseerd op diens inspanningsverplichting en niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, kan per maand in rekening worden gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

3. In de tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. BTW, reis en verblijfkosten, kosten van personeelswerving en arbeidsmarktcommunicatie, cursusmateriaal en grotere oplagen van notities, rapporten, e.d. zijn niet inbegrepen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken worden deze kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

4. Tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend aan opdrachtgever.

5. De opgegeven doorlooptijden zullen door opdrachtnemer zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding van een doorlooptijd brengt opdrachtnemer niet in verzuim. In het geval dat overschrijding van een doorlooptijd dreigt, zullen partijen in overleg treden over de ontstane situatie.

 

 

Artikel 7 Betaling en facturering
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Facturing van het coachingstraject vindt plaats bij aanvang van het coachingstraject. Dit bedrag dient voldaan te zijn, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente plus twee procent in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Bij de berekening hiervan wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend. Tevens is opdrachtnemer dan gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen op de overeengekomen wijze nakomt en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-naleving door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm, onverminderd zijn overige rechten. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd tot de onder 7.2. genoemde opschorting en/of onmiddellijke opeising.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. Een en ander geldt ongeacht het feit dat opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

 

Artikel 8 Reclames en overmacht

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoelt schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. Geen der partijen is gehouden aan het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe als gevolg van overmacht verhinderd is. Onder overmacht wordt ook verstaan een niet aan opdrachtnemer of opdrachtgever toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van opdrachtnemer.

4. Wanneer de overmacht situatie meer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen al krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst is gepresteerd wordt in dat geval naar rato afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zijn.

Artikel 9 Annulering, opzegging, tussentijdse en reguliere beëindiging

1. Bij annulering, verhindering, tussentijdse opzegging of niet-deelname aan een coachingstraject en/of bijeenkomst is opdrachtgever de gehele contractsom verschuldigd.

2. Indien geen andere termijn is overeengekomen geldt voor coachtrajecten een maximale doorlooptijd van 1 jaar waarbinnen de sessies worden ingepland, uitgevoerd en gefactureerd. Indien sessies, door toedoen van kandidaat, coachee of opdrachtgever, niet binnen deze periode kunnen worden ingepland ontslaat dat de opdrachtgever niet van diens verplichting tot betaling van alle overeengekomen sessies tenzij opdrachtnemer schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aangegeven de maximale doorlooptijd te zullen verlengen.

3. De overeenkomst kan door opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:
* opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld
* aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
* opdrachtgever een rechtspersoon is die wordt ontbonden;
* opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst feiten en of omstandigheden ter ore komen die haar
goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
* opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelingen of overheidsvoorschriften;
* opdrachtgever weigert de door opdrachtnemer gewenste zekerheid te verstrekken;
* opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst ook, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt.

4. Indien één van de in sub 1 van dit artikel genoemde gevallen zich voordoet zijn eventuele vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming het gevolg is van opzet, (ernstige) onzorgvuldigheid of (grove) nalatigheid. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfsschade, indirecte schade, of gevolgschade;

2. Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijfhonderd euro (€ 500, -).

5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

6. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

7. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in en buiten rechte tegen alle aanspraken van derden en/of auteursrechthebbenden tegen alle aanspraken die in enig verband staan met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 11 Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

1. Indien door of naar aanleiding van de overeenkomst een geschil rijst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

 

Artikel 12: Algemene bepalingen
1. Tegenover deze algemene voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever voor opdrachtnemer alleen verbindend als deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om de algemene voorwaarden aan te passen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Indien de aanvaarding van het aanbod (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer expliciet – gedateerd en schriftelijk – anders aangeeft.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerdere of tegenwoordige aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Utrecht, 7 oktober 2014.